600 موکب حسینی در مقر سابق القاعده/ 40 موکب اهل سنت در دیالی عراق