ابراهیم الجعفری: دفاع از حشد شعبی یک وظیفه و مساله حیثیتی است