ترانوس از سوی سرمایه گذار خود مورد شکایت قرار گرفت