ایران و آلمان روابط استراتژیک حوزه علم و فناوری را گسترش دهند