گسترش همکاری پژوهشگاه موادوانرژی با یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پانل‌های برق خورشیدی تایوان