دیدار طیب نیا با رئیس صندوق بین المللی پول/قول بانکی لاگارد