بشار جعفری: آفت تروریسم دیر یا زود دامنگیر حامیان مالی آن می‌شود