کنایه انتخاباتی سلیمی‌نمین به پایداری‌ها: قدرت تعارف‌بردار نیست