پوتین برای رایزنی درباره مسایلی که منجر به تنش شده به پاریس می رود