فوت همسر و مادرپزشک پزشک خیر تبریزی در اثر مسمومیت