وزیر دفاع پاکستان خواستار حل مسئله کشمیر از طریق مذاکرات شد