بانکی مون باید قبل از اتمام مسولیتش به جنگ یمن پایان دهد+اینستاپست