جمعه؛ گردهمایی 2000 نفره مدافعین حرم یگان ویژه فاتحین در تهران