ظرفیت‌های گیاهان دارویی کشور نیاز به بارور شدن دارد