شهرستان «غورماچ» استان «بادغیس» افغانستان سقوط کرد/ طالبان به «فراه» حمله کردند