بازگشایی ایستگاه قطار در آلمان پس از بررسی گزارش خطر حمله تروریستی