سخن عمرسعد را به امام حسین(ع) نسبت می‌دهند تا مذاکره برد-برد با دشمنان را توجیه کنند