عکس یادگاری کره ای ها با آزادی/ بررسی ورزشگاه از سوی ناظر بازی