آمادگی وزارت بهداشت برای توسعه همکاری با کشور آلمان