پرداخت بیمه کشاورزان تا ۱۰ روز آینده/ کل بدهی را تسویه می‌کنیم