عارف از نماینده حادثه‌دیده تهران در مجلس عیادت کرد