طالبان شهرستان «دولتیار» ولایت غور در مرکز افغانستان را محاصره کرد