چین: تصمیم گیری برای سوریه را باید به مردم این کشور سپرد