بازداشت مدیر آموزش و پرورش قدس از سوی رژیم صهیونیستی