ایرانیان مقیم پاکستان در سوگ سالار شهیدن اشک ماتم ریختند