سابقه مسکن اجتماعی در ایران به دهه ۲۰ برمی گردد/رئیس کارگاه‌های شهری فرانسه:در فرانسه به اندازه کافی نمی توان مسکن جدید ساخت