احزاب مخالف دولت نپال: توافق نامه با هند حاکمیت نپال را نقض می کند