سیدحسن خمینی: امروز از در و دیوار شمر و حرمله مى‌بارد