دبیرکل ناتو: ایجاد ارتش یکپارچه اروپا معنی ندارد/ ناتو خواهان یک جنگ سرد جدید نیست