اولیور استون: جنگ واشنگتن علیه تروریسم برمبنای تسلط و نفوذ بر جهان است