مشارکت بیش از ۳/۴ میلیون خانوار در سرشماری اینترنتی