افزون بر یک چهارم جمعیت استان یزد درسرشماری اینترنتی نفوس ومسکن شرکت کردند