نوت ۷ قدیمی و جدید خود را سریعاً خاموش کرده و استفاده نکنید