انتخابات شورای فرهنگی اجتماعی زنان بطور شفاف و قانونی برگزار شد