امام حسین(ع) مقدسات را برای خودش خرج نکرد/ در دین، دعوای قدرت نداریم