تروریست دستگیرشده قصد حمله به فرودگاه‌ برلین و انجام حملاتی شبیه پاریس و بروکسل داشته است