300 کماندوی افغان به «لشکرگاه» ولایت هلمند در جنوب افغانستان اعزام شدند