یمن از درخواست سازمان ملل برای تشکیل شورای تحقیق استقبال کرد