راه مبارزه با افراط‌گرایی، برقراری نظام دموکراسی است