تاکید بر گسترش روابط ایران و داغستان در تمام زمینه‌ها/اهمیت کریدور شمال-جنوب در توسعه روابط اقتصادی