رضویان نتیجه گفت‌وگوهایش را درباره پرونده پزشکی کیارستمی منتشر می‌کند