مردم از محرمانه ماندن اطلاعات ارائه شده به مرکز آمار مطمئن باشند