بازدید استاندار هرمزگان از روند ساخت درب حرم امامین عسگریین(ع) در هشتبندی