برقراری نظام دموکراسی راه مبارزه با افراط‌گرایی است