بیشترین و کمترین مبلغ سپرده‌های بانکی در کدام شهرها است؟