شمار ثبت نام کنندگان سرشماری اینترنتی از مرز سه میلیون خانوار فراتر رفت