آغاز دوره آموزش پزشکی مجازی اعضای هیات علمی از اول آبان ماه