رژیم صهیونیستی مدیر آموزش و پرورش قدس اشغالی را بازداشت کرد