مقام چینی: اقدامات آمریکا در سراسر جهان توازن قدرت منطقه‌ای را بر هم می‌زند