اهل سنت پاکستان حفاظت از عزاداران حسینی در تاسوعا را به عهده گرفتند